Headteacher  Mrs Bone 
Deputy Headteacher  Mrs Clark 
Deputy Headteacher  Mrs Ricks 
Assistant Headteacher  Mr Love 
Senior Assistant Headteacher Mr MacSporran 
Assistant Headteacher Mrs Beasley
Assistant Headteacher Mrs Jones
Assistant Headteacher Mr Fidock
Chief Operations Officer Mrs Barker-Platt